start_date             end_date

2018-05-06 16:00   2018-05-07 17:00


end_date가 익일로 넘어갈 경우


row 한줄은


start_date             end_date

2018-05-06 16:00   2018-05-07 00:00


다음 row 한줄은


start_date             end_date

2018-05-07 00:00   2018-05-07 17:00


아래 이미지처럼 조회 할 수 없을까요?


방법좀 알려주세요 오늘 현충일인데 나와서 일하고 있습니다. ㅠㅠ


q.png