select   top     1
       
pm.YEAR_NAME , pm.AS1 ,pm .ADDR_NAME,pm. BUNJI,pm . AREA ,
pm.GIMOK_NAME ,pm. GIYUK_NAME,pm .GIYUK2_NAME, pm.FASC_NAME ,pm. FASCY,pm .GITA_NAME, pm.YOUNGDO_NAME ,
pm.GOJEU_NAME ,pm. HUNG_NAME,pm .BAN_NAME, pm.Y1AREA ,pm. Y2AREA,pm .GAKUKC, pm.GAKUKJ ,pm. GAKUKD,
pm.GUBUN_NAME ,pm. LIMYA_NAME,pm .TRA_NAME, pm.HASU_NAME ,
hm .HPRICE,

 rm. ALL_AREA , rm. TOT_AREA,

rd.DEALER_TYPE_NM ,rd . DEALER_GBN_NM , rd. RATIO ,

rc.SUM_AMT ,rc . DEAL_YMD ,
rs.OBJ_FIN_GBN_NM ,

bl.addr ,bl .main_purps ,bl. BLD_NM,
 BI.useapr_day , BI.hhld_cnt , BI.fmly_cnt , BI. main_bld_cnt , BI . grnd_flr_cnt ,
 BI.ETC_JIBUN ,BI .STRCT_NM , BI.ROOF_NM ,
 bm.sub_bunji,
HO.flr_no , ho . priv_area, ho. comm_area, ho. sum_area , ho .park_area , ho . ho_nm,
KM.NAEM1 , KM .ACCOUNT ,KM. GNAME,KM .JUNDATE,
tm.GIKOO ,tm. NAT_LAW_GIYUK , tm.GIYUK

 from

   TB_PUBLIC_LAND_MASTER as pm  left outer join
  TB_PUBLIC_HOUSE_MASTER as hm  on ( pm .YEAR_NAME + pm .SREG + pm .SEUB + pm.SBUN1 + pm.SBUN2   = hm.YEAR + hm.SREG + hm.SEUB + hm.SBUN1 + hm.SBUN2 )
  left outer join TB_REAL_MASTER as rm  on (rm. ACC_YEAR +   rm. SREG + rm.SEUB + rm.SBUN1 + rm.SBUN2   = pm.YEAR_NAME + pm.SREG + pm.SEUB + pm.SBUN1 + pm.SBUN2 )
  left outer join TB_REAL_DEALER as rd on  (rd. ACC_YEAR + rd. SGG_CD + rd.JOB_GBN =  rm.ACC_YEAR + rm.SREG + rm.JOB_GBN )
  left outer join TB_REAL_MASTER_COMM as rc  on  (rc. ACC_YEAR  + rc. SREG + rc.SEUB + rc.SBUN1 + rc.SBUN2 =  pm.YEAR_NAME + pm.SREG + pm.SEUB + pm.SBUN1 + pm.SBUN2 )
  left outer join TB_REAL_SUBOBJECT as rs   on (rs. ACC_YEAR + rs. SREG + rs.SEUB + rs.SBUN1 + rs.SBUN2 = pm.YEAR_NAME + pm.SREG + pm.SEUB + pm.SBUN1 + pm.SBUN2 )
  
  left outer join TB_BUILD_MASTER as bm  on (bm. SIGUNGU_CD + bm. BJDONG_CD + bm.BUN + bm.JI   = pm.SREG + pm.SEUB + pm.SBUN1 + pm.SBUN2 )
  left outer join TB_BUILD_LIST as bl  on (bl. MGM_BLDRGST_PK  =   bm.MGM_BLDRGST_PK )
  left outer join TB_BUILD_INFO as BI  on (bi. MGM_BLDRGST_PK  = bm.MGM_BLDRGST_PK )
  left outer join TB_BUILD_HO as ho on (ho. MGM_UPPER_BLDRGST_PK = bl. MGM_BLDRGST_PK)
  left outer join TB_KAPA_MASTER as km on (km. REG + km. EUB + km. BUN1 + km. BUN2 =   pm. SREG + pm. SEUB + pm. SBUN1 + pm. SBUN2 )    
  left outer join TB_TOJI_MASTER as tm on ( tm .PNU = pm.PNU )
        
         where pm.ADDR = '견지동'
         and pm.BUNJI = '110'inner join 를 사용하고는 싶으나 .. 그리하면 데이터가 나오질 않아서요...


여기서 좋은 방법 없을까요?


이거 돌리면 서버 메모리가 풀로 차지 하네요 ..


근래 갑자기 느려지는것 같아서 보니 .. 메모리가 .. 풀;;


잽싸게 sql server 재시작 했지만 ..


위에 보이는 여러개 테이블 그리고 컬럼들 .. 한줄로 뽑아 내야되는데 요


join  말고 다른 방법 무엇이 있을까요?


부하가 덜 ? 걸리는 다른 방법 있으면 제시 부탁합니다.

No. Subject Author Date Views
Notice 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 코난(김대우) 2023.01.02 467
7509 간단쿼리 문의좀 드립니다. [3] 아싸라비아콜롬비아 2014.01.13 3108
7508 쿼리 문의 좀 드릴게요. [2] 죠리퐁 2014.01.13 3037
7507 count(*) 에 대해서 질문 있습니다. [2] 객기 2014.01.13 2934
7506 해킹 이후 복구 [2] 혼자노는양 2014.01.13 4672
7505 소수점 문제점좀 해결좀 해주세요 선배님들.. [2] SQL왕왕초보 2014.01.10 3904
7504 bcp명령어 질문 (bulk insert)입니다. [2] sams 2014.01.10 4256
7503 자동복구 중지할 수는 없나요 ? sams 2014.01.10 3018
7502 SQL 2012 Login 감사 설정 관련 질문 [1] catchv 2014.01.10 3073
7501 Count(*) 를 대체하는 방법을 어떤 쁠로그에서 봤는데요 질문드립니다. [1] 김락중_278785 2014.01.10 4346
7500 소켓관련 [1] 알토란 2014.01.09 2786
» 속도가 너무 느려서 그런데요 . 쿼리 좀 봐주시고 조언 부탁드립니다. [4] ssunsori 2014.01.09 3467
7498 안녕하세요. 공백 기준으로 문자열 자르기? [1] 수가리 2014.01.09 5774
7497 join 속도 관련 문의 입니다. [1] ssunsori 2014.01.08 3044
7496 서비스팩 업데이트 문의 [2] 윤태형 2014.01.08 2845
7495 매년 주간 날짜 값을 구해야 합니다. [2] Larry 2014.01.08 7256
7494 SELECT 로 조회된 결과를 한 row에 insert 하는 방법 없을까요? [2] 귀여운첼시 2014.01.08 3412
7493 연결 문자열 질문입니다. 팅스호웹 2014.01.08 3212
7492 특정문자 만 출력 하고 싶은데요. [2] ssunsori 2014.01.07 3793
7491 수정))저장프로시저 실행순서를 좀 알고싶습니다.. [4] 상구 2014.01.07 3401
7490 조건에 맞는 query 문을 쓰고자 하는데 잘 몰라서요! [3] 슈토파이터 2014.01.07 3657

XE Login